• اگر اطلاعاتی از سرورها مانند مارک و مدل آنها دارید ذکر کنید
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .